геологічна оцінка запасів вуглеводнів (гео)

 • Збір та аналіз наявних геолого-геофізичних даних. Оновлення геологічної моделі

 • Визначення об’єктів підрахунку та параметрів резервуару

 • Підрахунок запасів (ресурсів) вуглеводнів за об’ємним методом

техніко-економічне обгрунтування (тео)

 • Визначення об’єктів промислової експлуатації та вивчення їх фільтраційно-ємнісних властивостей за результатами аналізу гідродинамічних досліджень

 • Оцінка запасів вуглеводнів методом матеріального балансу

 • Складання геолого-технологічної моделі покладів. Математичне моделювання процесів розробки

 • Відтворення фактичної історії розробки покладів та поваріантні розрахунки прогнозних технологічних показників розробки

 • Розробка рекомендацій щодо системи збору та промислової підготовки продукції

 • Розрахунок основних економічних показників розробки покладів вуглеводнів

 1. Кількість проєктних/видобувних свердловин

 2. Залишкова вартість основних фондів (ОФ)

 3. Рентабельний період

 4. Видобуток продукції

 5. Ціна реалізації продукції

 6. Обсяг реалізації продукції

 7. Експлуатаційні витрати, в тому числі амортизація

 8. Собівартість видобутку продукції

 9. Балансовий прибуток

 10. Податок на прибуток

 11. Чистий прибуток

 12. Поточні капітальні вкладення (КВ)

 13. Накопичений грошовий потік

 14. Накопичений чистий дисконтований грошовий потік (ЧДГП)

 15. Коефіцієнт рентабельності промислу

 16. Внутрішня норма прибутковості (ВНП)

 17. Рентабельність виробничої діяльності:
  - до виробничих фондів (ОФ та КВ)
  - до експлуатаційних витрат

 18. Індекс прибутковості

 19. Термін окупності капіталовкладень

 20. Надходження до бюджетів та державних цільових фондів