обробка та інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин (гдс)

 • Збір та аналіз даних. Оцифрування та оцінка якості діаграм ГДС

Параметричне забезпечення сейсморозвідки

 • Літологічне розчленування та кореляція геологічного розрізу свердловин. Визначення компонентного складу та геоакустичних параметрів: інтервальної швидкості розповсюдження пружних хвиль та акустичнної жорсткості

Створення петрофізичних моделей

 • Отримання та аналіз зв’язків «керн - керн», «керн - ГДС». Обгрунтування граничних значень геолого–геофізичних параметрів. Розмежування порід на «колектор - неколектор», «продукція - вода»

Виділення та оцінка характеру насичення порід-колекторів за даними ГДС

 • Кількісна оцінка підрахункових параметрів згідно петрофізичних моделей (ефективної товщини, пористості, проникності, насичення)

створення загальної геологічної моделі об’єкту

До створення геологічної моделі площі досліджень (родовища) залучається повний комплекс геолого-геофізичної інформації (результати сейсморозвідувальних, граві- та магніторозвідувальних робіт, комплексних ГДС, літолого-петрографічних, палеонтологічних, промислових та лабораторних досліджень).


Інтерпретація даних польових сейсморозвідувальних робіт проводиться після виконання повного циклу процедур обробки. Комплексній інтерпретації і створенню структурно-тектонічної моделі передує ретельне вивчення сучасних концепцій регіональної геологічної будови, тектоно-фізичних механізмів структуроутворення, палеогеографічних реконструкцій та стратиграфії району робіт. Такий підхід дозволяє відновити структурно-тектонічні та палеогеографічні процеси формування об’єкту досліджень та отримати «життєздатну», максимально достовірну модель.


 • Аналіз хвильового поля

За результатами свердловинних даних та сейсмостратиграфічного аналізу виділяються сейсмокомплекси. Кожний сейсмокомплекс характеризується відмінними від інших властивостями сейсмічного поля, які залежать від умов осадконакопичення.


 • Швидкісний аналіз та швидкісне моделювання

Передбачає проведення узгодження та прив’язку сейсмічних горизонтів до геологічних поверхонь, побудову швидкісної моделі. Для проведення швидкісного аналізу використовуються дані вертикального сейсмічного профілювання (ВСП). Для підтвердження правильності привя'зки по свердловинах проводиться двовимірне моделювання з побудовою синтетичних сейсмограм. Результатом моделювання є побудова швидкісної моделі та трансформація часового куба у глибину.


 • Створення структурно-тектонічної моделі об'єкту

 1. Побудова тектонічної моделі (fault modeling). До уваги беруться тектонічні порушення, які у подальшому корегуються та об'єднуються між собою, отримуючи таким чином правильну тектонічну модель;

 2. Побудова горизонтального гріду з урахуванням тектонічної моделі;

 3. Побудова вертикального гріду з використанням даних гідродинаміки скважин (ГДС) та трансформованих у глибину поверхонь горизонтів відбиття.


 • Атрибутивний аналіз

Атрибутивний аналіз сейсмічних матеріалів дозволяє провести якісний аналіз динамічних та кінематичних параметрів сейсмічного поля: амплітуд, фаз, частот, швидкостей, імпедансів. Головним завданням атрибутивного аналізу є встановлення зв'язків між динамічними характеристиками та свердловинними значеннями фільтраційно-ємнісних параметрів. На відміну від свердловинної інтерполяції, атрибутивний аналіз дозволяє отримати уявлення про латеральний розподіл літології товщі на великих відстанях від свердловин.


 • Сиквенс-стратиграфічний аналіз

Сиквенс-стратиграфічний аналіз базується на виділенні і простеженні сейсмічних комплексів, що обмежені неузгодженнями.